Regulaminy

A. REGULAMIN SKLEPU

 
Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 01.01.2023 roku

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego amigra.pl
należącego prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Firma Handlowa
Varium Andrzej Dopka, adres prowadzenia działalności: Zielonka 86-005
ul. Bocianowo 13 wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej numer
4372 prowadzonej przez wójta gminy Białe Błota,NIP 9531824690, Regon
091541825, adres poczty elektronicznej kontakt@amigra.pl
numer
telefonu: (+48) 887 237 154 (opłata jak za połączenie standardowe – wg.
cennika właściwego operatora). Regulamin w szczególności określa zasady
składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez
Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:
FH Varium
ul. Bocianowo 13
86-005 Zielonka

§ 2
Słownik pojęć

 


Użyte w niniejszym w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)   
Klient – to Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach
konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje
zakupów w sklepie

 2)  
Przedsiębiorca – to osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca
działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w sklepie zawierając
Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio
związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i
posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

 3)  
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – To osoba fizyczna lub osoba
prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w Sklepie,
który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby,
ale z treści Umowy sprzedaży wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla
przedsiębiorcy charakteru zawodowego

 4)  
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5)  
Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu będąca usługą elektroniczną w
ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi,
zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać
Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych
osobowych;

6)  
Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca
na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub więcej Produktów,
wyświetlenie podsumowania dotyczącego ceny poszczególnych Produktów i
wszystkich Produktów łącznie.

7) 
  Usługi Elektroniczne – Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za
pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

     a)  Usługę zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

    
b)  Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi
za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta w Sklepie;

     c)  Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

     d)  Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka.

8)  
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą
elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
9)  
Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na
założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu
administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
10)   Sklep Internetowy (dalej także jako “Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amigra.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
11)   Strona – Usługodawca (także “Sprzedawca”) lub Klient;
12)   Produkt –  to dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

13)  
Promocja – szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane
przez Sklep w określonym konkretnie czasie, z których Klient może
skorzystać na określonych przez Sklep

zasadach np. obniżenie ceny Produktu .

14)   Cena Promocyjna – cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę obniżenia ceny.

15)  
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której
przedmiotem są Produkty;
16)   Usługa (Usługi) – usługa świadczona
przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

17)  
Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Firma Handlowa Varium Andrzej Dopka,
adres prowadzenia działalności: Zielonka 86-005 ul. Bocianowo 13
wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej numer 4372 prowadzonej
przez wójta gminy Białe Błota, NIP 9531824690, Regon 091541825, adres
poczty elektronicznej kontakt@amigra.pl numer telefonu: (+48) 887 237 154.
18)   Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
19)
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia
Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy
sprzedaży.


§ 3
Obowiązki Stron


1.
Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez
Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do
niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad.
3.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest
niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od
dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej
(np. w opisie Produktu wskazany jest inny termin dostarczenia Produktu).

§ 4
Zamówienia

1. 
Klient może składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie
Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji czy nie.
2. 
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep
Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie
dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie poprzez formularz podejmując
kolejne czynności zgodnie z przedstawianymi Klientowi komunikatami.
W
formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny
adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy
sprzedaży tj.: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności za Produkty przez Klienta. W wypadku
Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy 
firmy, a jeśli zażądali oni w ramach zamówienia wystawienia faktury VAT,
również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
3.  Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. 
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
5. 
Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail
będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6.  Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Produktu

1. 
Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych
polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 
2
. W przypadku udostępnienia produktów w ramach promocji, Sprzedawca
oznacza dany produkt jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Cena
wskazywana przez sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w
jakiej Produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni
(Ostatnia Najniższa Cena).
 
3. 
Jeżeli Cena udostępniona Klientowi w Sklepie jest spersonalizowana, np.
ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych
marketingowych (profilowanie), Sprzedawca udostępnia Klientowi
informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji
cen) przy Cenie produktu w Sklepie
 
4. 
Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo
wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość
zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy
koszty dostawy ponosi Klient.
5.  Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem  firm kurierskich.
6.  Klient ma możliwość zapłacenia ceny w następujący sposób:
     a)  przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
     b)  skorzystanie z usługi płatności elektronicznych
     c)  za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
7. 
Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki)
niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a w przypadku płatności
przelewem wysyłka będzie realizowana po zaksięgowaniu wpłaty za Produkt
na rachunku bankowym Usługodawcy.
8.  W przypadku płatności za
pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania
należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki)
bezpośrednio u listonosza lub kuriera doręczającego przesyłkę, lub w
urzędzie pocztowym. .
9.  Przy odbiorze przesyłki z zamówionym
Produktem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy,
że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości
przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości
przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy
przyjęcia przesyłki i powiadomienia usługodawcy. W w razie uszkodzeń
proponujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela
przesyłki.
10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru
przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i w przypadku
stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy
Produktu i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje
dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktu w trakcie transportu będą
rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego
podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
11.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z
chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta)
korzyści i ciężary związane z rzeczą (Produktem) oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu).
12. Jeżeli
Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi,
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu
przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za
wydanie Produktu uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę
przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika
przez Konsumenta.
 
§ 6
Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  do odstąpienia od Umowy (zwrot Produktu)

1.  Konsument  lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może
odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie Takie oświadczenie może
zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na dane kontaktowe podane na
początku Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin
ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy,
która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub
części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia
przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2.  Oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór
zamieszczony jest w końcowej części Regulaminu.
3.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu  zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4.  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta  złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

5.  Konsument  lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt
powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny
transport.
6.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania).
7. 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Obowiązki Sprzedawcy

8. 
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze
Produkt od Konsumenta  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. 
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
10. Jeżeli Konsument lub  Przedsiębiorca na prawach konsumenta 
wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 
 §7
Uprawnienia z tytułu niezgodności produktu z Umową (odpowiedzialność za wady Produktu)
 
1. 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany
produkt jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności
Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do
przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w
odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien
skontaktować się ze sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku
Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie
związane z niezgodnością Produktu z umową.

3.  Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

4. 
Sprzedawca, który jest przedsiębiorcą może dokonać wymiany, gdy
Konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy
konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową
w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są
niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on
odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową

5.  
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności
sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową,
wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla
konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową.

6.  
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w
której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku
zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

7.  
Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub
wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

8.  
Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności
Produktu z Umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go
ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
czynności na swój koszt.

9.   Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

       a)  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 5.

       b)  Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.   

      
c)  brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że
Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

      
d)  brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

      
e)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

11. 
Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu
niezgodności Produktu z Umową i złożył oświadczenie Sprzedawcy a
Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. 
W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu
reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych
składającego reklamację.  Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

13. 
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z
umową, udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

14.  Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową jest wyłączona.

15.  Informacje w szerszym wymiarze na temat praw kupujących można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

16. 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od
tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony
przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich
imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową,
który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru,
istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione
inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru
lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od
Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

17. 
Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową dotyczą wyłącznie
Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i
niezgodności Produktu z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta
przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

18. 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a
następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach
konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w
szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego
status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te
informacje w inny sposób Sprzedawcy.

19. 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym
do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla
niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej działalności gospodarczej.

 

§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o korzystanie ze sklepu internetowego jest zawierana na czas nieokreślony.
2.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w
każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień
poniżej.

3.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na
złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia
Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia
Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu
wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4.
Usługodawca, który chce rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta
podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia
Konta Klienta.

5.
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego
wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3
dni roboczych.


§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu


1.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
    a) przedstawienie oferty Sklepu,
   
b) możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie
Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

    c) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2.  Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3.  Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. 
Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta
urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę
internetową (na przykład Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od
wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet
Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej. Dozwolone jest stosowanie
innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one
całkowitą zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5. 
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego,
sugeruje się się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w
szczególności posiadało:

    a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
    b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
   
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego
oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

    d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
    e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.


§ 10
Rozstrzyganie sporów


1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz  Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

2.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Usługodawcy.§ 11
Dane osobowe


1.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z
uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w tym zakresie i reguluje je
Polityka Prywatności.


§ 12
Postanowienia końcowe


1.
Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W
celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z
Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub
telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4.
Informacje o Produktach podanych w Sklepie, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w
szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, logotyp sklepu,
znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich
skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz
danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub
podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się
kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów
Sklepu bez zgody Usługodawcy.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Data ……………………………………………………

Adresat:
Dane teleadresowe:

FH Varium
ul. Bocianowo 13
86-005 zielonka


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (produktów):

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..


Data zawarcia odbioru produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………..….
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……


………………………………….
Podpis konsumenta (tylko w przypadku gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

————————

Obowiązujący do 31.12.2022 roku:


Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego amigra.pl należącego prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Firma Handlowa Varium Andrzej Dopka, adres prowadzenia działalności: Zielonka 86-005 ul. Bocianowo 13 wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej numer 4372 prowadzonej przez wójta gminy Białe Błota,NIP 9531824690, Regon 091541825, adres poczty elektronicznej kontakt@amigra.pl
numer telefonu: (+48) 887 237 154 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). Regulamin w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:
FH Varium
ul. Bocianowo 13
86-005 Zielonka

§ 2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amigra.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Firma Handlowa Varium Andrzej Dopka, adres prowadzenia działalności: Zielonka 86-005 ul. Bocianowo 13 wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej numer 4372 prowadzonej przez wójta gminy Białe Błota, NIP 9531824690, Regon 091541825, adres poczty elektronicznej kontakt@amigra.pl numer telefonu: (+48) 887 237 154.
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 3
Obowiązki Stron
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji czy nie.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności zgodnie z przedstawianymi Klientowi komunikatami.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
4. Klient ma możliwość zapłacenia ceny w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata); b) skorzystanie z usługi płatności elektronicznych
c) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a w przypadku płatności przelewem wysyłka będzie realizowana po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u listonosza lub kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie pocztowym. .
7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i powiadomienia usługodawcy. W w razie uszkodzeń proponujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ogólne ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub
2) żądać usunięcia wady lub
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu rozpatrzenia reklamacji.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o korzystanie ze sklepu internetowego jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, który chce rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1) przedstawienie oferty Sklepu,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (na przykład Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej. Dozwolone jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one całkowitą zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, sugeruje się się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 10
Rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11
Dane osobowe
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w tym zakresie i reguluje je Polityka Prywatności.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data ……………………………………………………

Adresat:
Dane teleadresowe:

FH Varium
ul. Bocianowo 13
86-005 zielonka

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………….
Podpis konsumenta (tylko w przypadku gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

B. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności przedstawia najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, a tym samym realizuje obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO ( art. 13 i 14 RODO)


Administratorem danych osobowych w firmie FH Varium jest Andrzej Dopka zamieszkały: ul. Bocianowo 13, 86-005 Zielonka, kontakt mailowy: kontakt@amigra.pl
Dane osobowe pozyskujemy w trakcie składania zamówienia i rejestracji konta klienta. Są to następujące dane: Imię, nazwisko, adres pocztowy,adres e-mailowy,adres IP, numer telefonu i NIP jeśli jest to wymagane.
Dane te chronimy adekwatnymi do skali i charakteru przetwarzania procedurami oraz środkami organizacyjnymi i technicznymi.
Pozyskiwane dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji zamówienia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonania obowiązku prawnego w postaci wystawienia faktury dokumentującej zakup i do celów rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzamy tylko niezbędne dane stosując zasadę minimalizacji ich pozyskiwania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności sklepu jak realizacja zamówienia lub rejestracja konta klienta.

Aby zrealizować zamówienie korzystamy ze współpracy z następującymi firmami zewnętrznymi:
Poczta Polska, InPost,DPD.
Firmom tym udostępniamy wyłącznie niezbędne dane osobowe do wykonania usługi wysyłania zamówionych w naszym sklepie produktów. Z tymi podmiotami mamy podpisane stosowne umowy, w tym także umowy na na powierzenie danych osobowych jeśli jest to prawnie wymagane.
Umowy na powierzenie danych osobowych mamy podpisane także z dostawcą hostingu oraz z firmą księgową.
Nie wysyłamy newsletterów, nie organizujemy akcji marketingowych i profilowania użytkowników czyli działań na które potrzebna jest ich zgoda jako użytkowników.
W celach statystycznych przetwarzamy informacje dotyczące sesji, zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do usługi Google Analytics nie trafiają dane pozwalające Google na identyfikacje użytkownika końcowego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz identyfikację urządzenia końcowego (np. numer telefonu w przypadku urządzeń mobilnych).
W każdej chwili jako użytkownik masz prawo do aktualizacji, sprostowania, ograniczenia lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy,kontaktując się mailowo na: kontakt@amigra.pl.
Użytkownik ma prawo do zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po cofnięciu zgody lub ich usunięciu tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

C. PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z naszego sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies umożliwiają utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka przy następnej wizycie lub informacja o zalogowaniu się. Pliki cookies umożliwiają także zbieranie statystyk.

W każdym momencie użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Twój koszyk

zamknij

Logowanie

zamknij

Sidebar Scroll To Top
Używamy ciasteczek, aby ułatwić korzystanie ze strony. Przeglądając naszą witrynę wyrażasz na to zgodę.